buscarcheck-smallcheckchevron-down-smallchevron-downchevron-largechevron-leftchevron-rightchevron-smallchevron-up-circlecircle-arrowclockclose-smallclosecloud-lightcloud-raincloud-snowcloudcrown-lightcrowndelete-smalldownload-smallfacebookgift-cardsglobegoogleplusheart-filledheartinstagrammap-compassmap-markermenu-lightmenuminus-smallno-circle-arrowpeopleplus-mediumplus-smallrainsearchservice-airplaneservice-baby-careservice-cameraservice-carservice-cash-machineservice-chargingservice-coffeeservice-dogservice-e-autoservice-eatservice-first-aidservice-ice-creamservice-infoservice-kids-buggyservice-kids-playgroundservice-lockersservice-parkingservice-phoneservice-shopperservice-shuttle-busservice-suitcaseservice-trainservice-wardrobeservice-wc-menservice-wc-wheelchairservice-wc-women-menservice-wc-womenservice-wheelchairservice-wifishopping-taxisnowsun-cloud-lightsun-cloud-rainsun-cloudsuntax-freeTAX FREEShoppingticketstraintrash-mediumtwittervimeowishlist-facebookwishlist-googlepluswishlist-twitterwishlist-whatsappyoutubezoom
Please accept the cookies to add the item to wishlist.Dismiss
0
0 0 -3
Pi -0-2
So -0-3
Ni -3-7
Po -4-13
Wt -13-13

Designer Outlet Sosnowiec

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1.Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest Bolsover spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 17 spółka komandytowa, z siedzibą w Warszawie przy al. Armii Ludowej 26, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000619987, o kapitale zakładowym w wysokości 47.734.542,32 PLN, NIP: 5252660715 (dalej: Bolsover lub Administrator), która przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) , ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących w celu marketingu bezpośredniego produktów własnych, zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. Bolsover jako właściciel i administrator serwisu designeroutletsosnowiec.pl (dalej: Serwis) przedstawia poniżej informacje dotyczące zastosowania i wykorzystania danych osobowych.
2. Bolsover przetwarza dane osobowe w celach technicznych oraz w wypadku wyrażenia przez użytkownika Serwisu stosownych zgód, w celach marketingowy, w tym przedstawieniu oferty oraz wysyłania newsletter’a z informacjami o nowościach, promocjach i rabatach, jak również zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Dane będą profilowane w celu przedstawienia użytkownikowi oferty zgodnej z jego preferencjami.
3. Bolsover zapewnia wszystkim osobom, których dane przetwarza w jakimkolwiek zakresie, realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz innych uprawnień wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego w zakresie ochrony danych osobowych prawa.

 

§ 2.Przekazywanie informacji

1. Bolsover zapewnia, iż nie przekazuje jakichkolwiek danych podmiotom do tego nieuprawnionym. Bolsover udostępnia dane użytkowników jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz na podstawie zawartych umów, w sposób nieprzekraczający zakresu wyrażonych przez
użytkownika zgód. Bolsover przekazuje dane następującym podmiotom:
a) SARE S.A. – w celu realizacji wysyłek e-mail
2. Bolsover zastrzega sobie prawo do wysyłania użytkownikom informacji dotyczących działania i funkcjonalności Serwisu. Każdy z Użytkowników Serwisu ma prawo zastrzec, że nie wyraża zgody na otrzymywanie ww. informacji od Bolsover.
3. Wszelkie informacje uznawane w myśl ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną jako informacje handlowe mogą być przesyłane użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) oraz używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących w celu marketingu bezpośredniego produktów własnych zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r.
4. Wszelkie zgłoszenia dotyczące otrzymywania niezamówionych informacji handlowych prosimy zgłaszać na adres dos@designeroutletsosnowiec.pl
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 

§ 3.Dane osobowe

1. W zakresie ochrony danych osobowych Użytkownikowi przysługują wszelkie prawa wynikające z RODO, szczególnie wskazane w ust.5 poniżej.
2. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.
3. W wypadku przetwarzania w celach marketingowych dane będą przetwarzane do czasu odwołania wyrażonej przez Użytkownika zgody. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust.1a) RODO.
4. W wypadku świadczenie usługi (realizacji zamówienia) dane przetwarzane będą na czas wykonania umowy łączącej Bolsover z Użytkownikiem i spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust.1b) RODO.
5. Użytkownik Serwisu, który podał swoje dane osobowe ma prawo do:
a) dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia, z zastrzeżeniem, że prawo do usunięcia danych przysługuje Użytkownikowi w wypadku spełnienia co najmniej jednego kryterium, o których mowa w ust. 8 poniżej,
b) żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację,
c) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także w
d) wypadku udzielenia zgody wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem,
e) prawo do przeniesienia swoich danych i przekazania ich do innego administratora. Dane przekazane będą do wskazanego przez użytkownika administratora w powszechnie stosowanym formacie.
6. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. Podanie danych w celu realizacji umowy również jest dobrowolne, lecz ich nie podanie ich uniemożliwi Bolsover zawarcie i realizację umowy.
7. Bolsover zbiera i przetwarza następujące kategorie danych osobowych:
a) Imię
b) Nazwisko
c) Adres email
d) Nr telefonu
e) Data urodzenia
f) Płeć
8. Zgodnie ust. 5 powyżej Użytkownikowi przysługuje prawo, o którym mowa w art. 17 RODO tj. prawo do usunięcia jego danych ( zwane inaczej „prawem do bycia zapomnianym”). Użytkownik może skorzystać z tego prawa w wypadku spełnienia co najmniej jednego z poniższych kryteriów :
a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;
d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1. RODO

 

§ 4.Warunki techniczne

1. Bolsover przechowuje pliki cookies, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, między innymi do utrzymania sesji użytkownika i lepszego dopasowania Serwisu do potrzeb użytkowników. Ponadto w wypadku udzielenia przez Użytkownika stosownej zgody Bolsover przechowuje pliki cookies w celu przedstawienia spersonalizowanych treści reklamowych dopasowanych do preferencji zakupowych i zachowań Użytkownika w ramach serwisu. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies znajdują się w polityce cookies, która znajduje się pod adresem www.designeroutletsosnowiec.pl/footer/firma/polityka-cookies
2. Subskrybent newslettera w każdym momencie ma możliwość rezygnacji z jego dalszego otrzymywania. W tym celu należy kliknąć w link rezygnacji (stopkę rezygnacji) będący nieodzownym elementem każdego newslettera otrzymanego od Bolsover.
3. Dane użytkownika nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Celem profilowania jest przedstawienie Użytkownikowi Serwisu jak najbardziej korzystnej oferty dopasowanej do jego preferencji zakupowych.

 

§ 5.Zmiany polityki prywatności

1. Bolsover zastrzega, iż w przyszłości może wprowadzić zmiany w Polityce Prywatności, w szczególności w sytuacji, w której nastąpią zmiany w przepisach powszechnie obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
2. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać w serwisie pod zakładką www.designeroutletsosnowiecpl/footer/firma/polityka-prywatnosci/
3. Korzystając z Serwisu po tej dacie użytkownik akceptuje zmiany w nowej wersji Polityki Prywatności.
4. Jeżeli uznaliby Państwo, że w jakiś sposób przekroczona została Państwa prywatność, prosimy o kontakt mailowy na adres dos@designeroutletsosnowiec.pl 

Moja lista życzeń

Moja lista życzeń jest pusta