buscarcheck-smallcheckchevron-down-smallchevron-downchevron-largechevron-leftchevron-rightchevron-smallchevron-up-circlecircle-arrowclockclose-smallclosecloud-lightcloud-raincloud-snowcloudcrown-lightcrowndelete-smalldownload-smallfacebookgift-cardsglobegoogleplusheart-filledheartinstagrammap-compassmap-markermenu-lightmenuminus-smallno-circle-arrowpeopleplus-mediumplus-smallrainsearchservice-airplaneservice-baby-careservice-cameraservice-carservice-cash-machineservice-chargingservice-coffeeservice-dogservice-e-autoservice-eatservice-first-aidservice-ice-creamservice-infoservice-kids-buggyservice-kids-playgroundservice-lockersservice-parkingservice-phoneservice-shopperservice-shuttle-busservice-suitcaseservice-trainservice-wardrobeservice-wc-menservice-wc-wheelchairservice-wc-women-menservice-wc-womenservice-wheelchairservice-wifishopping-taxisnowsun-cloud-lightsun-cloud-rainsun-cloudsuntax-freeTAX FREEShoppingticketstraintrash-mediumtwittervimeowishlist-facebookwishlist-googlepluswishlist-twitterwishlist-whatsappyoutubezoom
29
29 29 16
Cz 3119
Pi 3117
So 3219
Ni 3421

Designer Outlet Sosnowiec

REGULAMIN ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

(w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną)

§1 Postanowienia wstępne

1) Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu na stronie internetowej Usługodawcy formularza kontaktowego oraz przesyłaniu przez Usługodawcę do Klienta bezpłatnego Newslettera.
2) Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 344.).
3) Każdy może zapoznać się nieodpłatnie z treścią niniejszego Regulaminu.
4) Regulamin jest dostępny na głównej stronie Usługodawcy pod adresem internetowym
 www.designeroutletsosnowiec.pl/footer/firma/regulamin-swiadczenia-uslug-droga-elektroniczna/
5) Regulamin zostaje udostępniony w postaci pozwalającej na jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności (w formacie dokumentu HTML lub/i PDF). Na żądanie Klienta, Usługodawca prześle Klientowi kopię regulaminu w formacie PDF na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej Klienta.


§2 Pojęcia

Pojęcia używane w niniejszym Regulaminie mają znaczenia jak niżej:
1) Usługodawca – BOLSOVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 17 SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla M. St. w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000619987, NIP 5252660715 świadczący usługi elektroniczne za pośrednictwem Serwisu.
2) Klient – oznacza każdą osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która spełnia wymagania opisane w Regulaminie i korzysta z Usługi, w szczególności korzysta z formularza kontaktowego oraz odbiera przesyłany przez Usługodawcę do Klienta bezpłatny newsletter.
3) Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin, sporządzony i stosowany przez Usługodawcę.
4) Umowa - oznacza umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest świadczenie Usług wskazanych w niniejszym Regulaminie.
5) Usługa - oznacza usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta, polegającą na korzystaniu z formularza kontaktowego oraz przesyłaniu bezpłatnego newslettera, a szczegółowo określoną w pkt. 3 Regulaminu
8) Mail– adres poczty elektronicznej;
9) Strony- Usługodawca i Klient.
 

§3 Rodzaj i zakres usługi

1) Na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu, Usługodawca świadczy Usługę przesyłania newslettera na adres poczty elektronicznej Klienta zarejestrowany w module mailingowym Usługodawcy oraz za korzysta z formularza kontaktowego.
2) Świadczenie Usługi możliwe jest wyłącznie po wprowadzeniu przez Klienta adresu poczty elektronicznej za pośrednictwem formularza rejestracyjnego do modułu mailingowego Usługodawcy oraz po akceptacji niniejszego Regulaminu.
3) Korzystanie z Usługi jest dobrowolne.

 

§4 Okres obowiązywania i rozwiązania umowy

1) Umowa zostaje zawarta z chwilą zakończenia procedury rejestracji Klienta, zgodnie z pkt. 5 poniżej na czas nieoznaczony.
2) Umowa wygasa z chwilą przesłania przez Klienta maila wycofującego wyrażoną wcześniej zgodę na adres e-mail dos@designeroutletsosnowiec.pl
3) Usługodawca uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
    a) naruszenia przez Klienta przepisów prawa,
    b) stwierdzenia, że Klient korzysta z Usługi w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu,
    c) prowadzenia przez Klienta działań naruszających lub zagrażających bezpieczeństwu modułu mailingowego

 

§5 Rejestracja klienta

1) Do korzystania z Usługi konieczne jest posiadanie unikalnego adresu poczty elektronicznej, podanie numeru telefonu oraz rejestracja Klienta w module mailingowym Usługodawcy.
2) Rejestracja Klienta obejmuje następujące kroki:
    a) Klient wprowadza wymagane dane i informacje za pomocą formularza rejestracji zamieszczonego na stronie internetowej Usługodawcy, w szczególności podaje unikalny adres poczty elektronicznej ,
    b) Klient potwierdza zapoznanie się i akceptację Regulaminu, prawidłowość wprowadzonych danych rejestracyjnych. Niepotwierdzenie przez Klienta zapoznania się i akceptacji treści Regulaminu powoduje przerwanie procedury rejestracji,
    c) Po wpisaniu danych rejestracyjnych i potwierdzeniu akceptacji Regulaminu, Klient otrzyma w sposób automatyczny na podany w toku rejestracji adres poczty elektronicznej Klienta wiadomość obejmującą potwierdzenie rozpoczęcia procedury rejestracji oraz odnośnik (hiperłącze) do podstrony z potwierdzeniem rejestracji,
    d) Klient poprzez wejście na podstronę, o której mowa w punkcie powyższym potwierdza swoją rejestrację, kończąc w ten sposób procedurę rejestracji.
3) Klient może wycofać zgodę w każdej chwili poprzez wysłanie wiadomości na adres mailowy: dos@designeroutletsosnowiec.pl
4) Wycofanie zgody, o którym mowa w punkcie powyżej jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie Usługi.
5) W przypadku zmiany adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu Klient zobowiązuje się do aktualizacji adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu poprzez dokonanie prawidłowego wyrejestrowania adresu poczty elektronicznej zgodnie z punktem powyżej, z którego rezygnuje i w przypadku dalszej chęci korzystania z Usługi – dokonania rejestracji nowego adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu zgodnie z pkt. 2.

 

§6 Obowiązki usługodawcy

1) W związku ze świadczeniem Usługi opisanej w niniejszym Regulaminie, Usługodawca zobowiązany jest do:
    a) W przypadku wystąpienia nieplanowanego braku dostępu do Usługi lub wskutek awarii modułu mailingowego uniemożliwienia otrzymywania newslettera przez Klienta, Usługodawca zobowiązany będzie do podjęcia z należytą starannością działań zmierzających do przywrócenia funkcjonalności newslettera. Usługodawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za brak możliwości korzystania przez Klienta z Usługi oraz jakiekolwiek szkody Klienta spowodowanej brakiem dostępu do newslettera, awarią łączy telekomunikacyjnych, poza przypadkami gdy do takiego zdarzenia doszłoby z winy umyślnej Usługodawcy.
    b) świadczenia Usługi z należytą starannością.
    c) przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu,
2) Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania adresu poczty elektronicznej Klienta, który naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy prawa.
3) Usługodawca nie gwarantuje nieprzerwanego świadczenia Usługi. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwę w świadczeniu Usługi spowodowaną przyczynami technicznymi leżącymi po stronie Klienta lub podmiotu trzeciego.

 

§7 Obowiązki klienta

1) W związku z korzystaniem z Usługi, Klient zobowiązany jest do:
    a) Przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu,
    b) przestrzegania wszelkich przepisów prawa, dobrych obyczajów oraz powszechnie obowiązujących zasad korzystania z sieci internetowej (tzw. netykiety),
    c) prawidłowego określenia i aktualizowania danych Klienta, w tym w szczególności adresu poczty elektronicznej.
    d) niezwłocznego informowania Usługodawcy o wszelkich ewentualnych naruszeniach bezpieczeństwa i problemach związanych z funkcjonowaniem lub korzystaniem z Usługi,
    e) nieprowadzenia jakichkolwiek działań zagrażających bezpieczeństwu modułu mailingowego lub systemów komputerowych osób trzecich,
    f) niewykorzystywania modułu mailingowego bezpośrednio lub pośrednio do prowadzenia jakichkolwiek działań sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami zasadami korzystania z internetu, lub naruszających prawa osób trzecich,
    g) zapoznawania się ze wszystkimi zmianami Regulaminu.
2) Ponadto, w związku z korzystaniem z Usługi, Klient:
    a) oświadcza, iż podane przez niego podczas rejestracji dane są aktualne i zgodne z prawdą, a w przypadku ich zmiany obowiązuje się do niezwłocznej aktualizacji,
    b) wyraża zgodę na prezentowanie przez Usługodawcę w ramach newslettera wszelkiego rodzaju materiałów reklamowych, informacyjnych, promocyjnych (w tym banerów reklamowych, reklam kontekstowych), pochodzących zarówno od Usługodawcy jak również podmiotów trzecich.

 

§8 Wymagania techniczne i szczególne ryzyka

1) Warunkiem korzystania z Usług jest posiadanie urządzenia umożliwiającego indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych spełniającego następujące minimalne wymagania techniczne:
    a) w celu prawidłowego korzystania ze strony internetowej, Klient powinien dysponować urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet oraz umożliwiającym korzystanie z przeglądarek typu: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari itd. Korzystanie z określonych funkcji strony internetowej może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji plików typu cookie.
    b) posiadanie adresu poczty elektronicznej.
2) Korzystanie z Usług wiąże się z następującym szczególnym ryzykiem:
    a) możliwością odnalezienia słabości systemu kryptograficznego i złamania zabezpieczeń modułu mailingowego oraz nieautoryzowanym dostępem do modułu mailingowego,
    b) możliwością działania niedozwolonego oprogramowania spyware lub innego szkodliwego oprogramowania,
    c) możliwością wyłudzenia haseł poprzez phishing tj. przesyłanie fałszywych wiadomości internetowych przypominających autentyczne w celu pozyskania danych osobowych i informacji.
3) Warunki techniczne opisane w pkt.8.1 powyżej są niezbędne do korzystania z Usługi i w razie ich niespełnienia newsletter może nie działać prawidłowo.

 

§9 Odpowiedzialność

1) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usługi wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Usługodawcy.
2) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z Usługi wynikający z błędnej rejestracji Klienta.
3) Klient ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność na zasadach ryzyka za wszelkie skutki oraz szkody powstałe po stronie Klienta, Usługodawcy lub innej osoby, związane lub wynikające z następujących zdarzeń:
    a) naruszenia przez Klienta jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu,
    b) niewłaściwego wykorzystania przez Klienta z newslettera, w szczególności korzystania z newslettera w sposób sprzeczny z jej przeznaczeniem lub instrukcjami przedstawionymi w ramach Regulaminu,
    c) nieznajomością przez Klienta przepisów prawa lub wykorzystania przez Klienta Usługi do działalności sprzecznej z prawem lub dobrymi obyczajami,
    d) braku zabezpieczenia systemów informatycznych Klienta.
4) Usługodawca nie kontroluje, nie weryfikuje ani nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wyrządzonych Klientowi lub osobie trzeciej w wyniku lub w związku z korzystaniem przez Klienta z Usługi, w szczególności Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe lub związane z:
    a) zniszczeniem, uszkodzeniem, przerwami w działaniu newslettera lub jakiegokolwiek oprogramowania wykorzystywanego przez Klienta, 
    b) wprowadzeniem do newslettera lub systemu informatycznego Klienta jakiegokolwiek szkodliwego oprogramowania (np. wirusów) lub danych, w tym związanym ze zniszczeniem lub uszkodzeniem sprzętu lub oprogramowania Klienta,
5) Usługodawca nie będzie ponosił odpowiedzialności z tytułu szkód wyrządzonych Klientowi w związku z wadami (usterkami) newslettera, brakiem działania lub niewłaściwym działaniem, awariami, w tym brakiem możliwości korzystania lub błędnym działaniem Usługi spowodowanym brakiem działania lub nieprawidłowym działaniem (np. wadą, awarią) modułu mailingowego lub jakiegokolwiek jego elementu.
6) Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane siłą wyższą.
7) Wyłączona zostaje odpowiedzialność Usługodawcy za szkodę w postaci utraconych korzyści Klienta.
8) Przewidziane w Regulaminie wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy nie mają zastosowania w przypadkach, w których ze względu na treść bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa nie jest możliwe wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności, w szczególności nie mają zastosowania do szkód wyrządzonych Klientowi umyślnie.

 

§10 Reklamacje

1) Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi należy składać listownie na adres siedziby Usługodawcy lub elektronicznie na adres poczty elektronicznej Usługodawcy.
2) Reklamacje powinna zawierać następujące dane Klienta: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji oraz opis problemu, jaki pojawił się w związku z korzystaniem z Usługi.
3) Reklamacje będą rozpatrywane wedle kolejności ich wpływu do Usługodawcy.
4) Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, Usługodawca udzieli Klientowi odpowiedzi w sprawie reklamacji. Odpowiedź zostanie przesłana w takiej samej formie, w jakiej złożona została reklamacja na adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny Klienta podany przez niego w reklamacji.
5) W przypadku, gdyby informacje podane w reklamacji wymagały uzupełnienia, Usługodawca przed rozpatrzeniem reklamacji zwróci się do Klienta do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. W takim przypadku, termin, o którym mowa w pkt. 10.4 powyżej biegnie od momentu otrzymania uzupełnionej reklamacji przez Usługodawcę.

 

§11 Dane osobowe

1) Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych odnośnie do danych osobowych Klientów jest Usługodawca, BOLSOVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 17 SPÓŁKA KOMANDYTOWA. Dane przetwarzane są w celu świadczenia Usługi, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego korzystania z Usługi niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.
2) Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do świadczenia Usługi. Klientowi, którego dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawienia lub wycofania w każdej chwili.
3) Usługodawca informuje, że dane osobowe Klientów nie są udostępniane osobom trzecim.
4) W razie wyrażenia przez Klienta zgody, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w czasie rejestracji, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w celach marketingowych oraz przesyłać informacje handlowe na adres poczty elektronicznej. Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz przesyłanie informacji handlowej może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na adres poczty elektronicznej Usługodawcy dos@designeroutletsosnowiec.pl
5) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta nieprawdziwych lub błędnych danych, jeśli mimo dołożenia przez Usługodawcę należytej staranności nie będzie możliwe nawiązanie kontaktu z Klientem.

 

§12 Zakaz działań bezprawnych

1) Klient nie może korzystać z Usługi świadczonej przez Usługodawcę w celach sprzecznych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz powszechnie przyjętymi zasadami postępowania. W szczególności zabronione jest:
    a) korzystanie z newslettera oraz mailingu w celu destabilizacji pracy, poufności lub integralności modułu mailingowego, innych systemów komputerowych należących do Usługodawcy lub osób trzecich, naruszenia integralności lub poufności danych zgromadzonych w takich systemach informatycznych,
    b) prowadzenie działalności gospodarczej za pomocą newslettera lub mailingu.
    c) Klient może korzystać z Usługi wyłącznie w sposób zgodny z jej przeznaczeniem i funkcjonalnością określoną w Regulaminie.

 

§13 Postanowienia końcowe

1) Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.07.2020 r.
2) Klient może otrzymywać na adres poczty elektronicznej podany w procesie rejestracji w module mailingowym informacje handlowe oraz inne treści o charakterze marketingowym, jeśli wyrazi na to wymaganą przez prawo zgodę.
3) Strony zobowiązują się do niezwłocznego zawiadamiania o wszelkich zmianach adresów poczty elektronicznej pod rygorem uznania doręczenia na ostatni znany adres za skuteczne.
4) Usługodawca jest uprawiony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, Usługodawca może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:
    a) konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu,
    b) konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu,
    c) rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Systemu Informatycznego,
    d) wprowadzenia nowych Usług, zmiany zakresu lub charakteru Usług,
    e) zmiany warunków technicznych świadczenia Usług,
    f) zmiany zakresu działalności Usługodawcy.
5) Usługodawca poinformuje Klienta o planowanych zmianach Regulaminu przesyłając stosowaną wiadomość na adres poczty elektronicznej Klienta wraz z informacją o planowanych zmianach postanowień. W przypadku otrzymania od Usługodawcy oświadczenia o zmianie Regulaminu, Klient uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o zmianach Regulaminu. Uważa się, że Klient wyraził zgodę na nową treść Regulaminu, jeżeli nie złożył oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy w tym terminie.
6) Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w najszerszym dopuszczalnym zakresie w mocy i nadal są wiążące dla Klienta i Usługodawcy .
7) W granicach wyznaczonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, nieważność któregokolwiek z postanowień Regulaminu pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.
8) Prawem właściwym jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Moja lista życzeń

Moja lista życzeń jest pusta